Krav om fjernaflæste målere samt forbrugsoplysninger

På baggrund af en ambition om at sænke energiforbruget i EU er der trådt nye krav om aflæsning af forbrugsmålere og tilgang til forbrugsoplysninger for slutbrugeren i kraft den 25. oktober 2020.

På baggrund af en ambition om at sænke energiforbruget i EU er der trådt nye krav om aflæsning af forbrugsmålere og tilgang til forbrugsoplysninger for slutbrugeren i kraft den 25. oktober 2020. De nye krav følger af ændringer til EU-direktivet ”Energy Efficiency”. De nye krav træder i kraft løbende mellem 25. oktober 2020 til 1. januar 2027.

Ændringerne får betydning for foreninger og udlejere, idet det fremover skal være lettere og mere tilgængeligt for slutbrugeren, dvs. lejer, andelshaver og det enkelte medlem i ejerforeningen, at få oplyst sit nøjagtige forbrug af varme, varmt vand og køling. Som led i dette mål indføres krav om fjernaflæselige målere fremfor manuel forbrugsmåling for disse forbrugstyper.

Krav om fjernaflæselige målere ved udskiftning eller nyetablering
Allerede efter den 25. oktober 2020 er det et krav, at der monteres fjernaflæselige forbrugsmålere ved totalinstallation og renovering i stedet for manuelle målere. Ved nybyggeri skal der ligeledes opsættes fjernaflæselige målere. Som hovedregel er det allerede i dag almindelig praksis, at der installeres fjernaflæselige målere i nybyggeri og ved etablering eller udskiftning i eksisterende byggeri.

Slut med manuel forbrugsmåling pr. 1. januar 2027
Pr. 1. januar 2027 skal alle forbrugsmålere for varme, varmt vand og køling være fjernaflæselige. Det gælder for alle bygninger uanset deres anvendelse og omfatter både nybyggeri og bestående bebyggelse.

Bygninger undtaget kravene
Bygninger, der ifølge den tidligere bekendtgørelse var undtaget individuel måling, er fortsat undtaget individuel måling uanset at der indføres krav om fjernaflæselige målere.

Ligeledes fritages bygninger, hvor en gennemførelse af kravet ikke kan anses for omkostningseffektivt. Ved omkostningseffektivt forstås, at opførelsen af fjernaflæselige målere ikke står i rimeligt forhold til de potentielle energibesparelser.

Udskiftning medfører forbedringsforhøjelse
For så vidt angår udlejningsejendomme er udskiftning fra manuelle målere til fjernaflæselige målere en forbedring. Der er eksempler fra praksis i huslejenævnene, hvor udskiftning fra manuelle fordampningsmålere til fjernaflæselige målere medførte en forbedringsandel på 50 %.

Slutbruger skal have adgang til forbrugsoplysninger
Foreninger og udlejere skal sikre, at alle beboere, dvs. lejere, andelshavere og medlemmer i ejerforeninger, får stillet oplysninger om deres varme- og kølingsforbrug til rådighed en gang årligt. Slutbrugeren skal enten modtage oplysninger om det faktiske forbrug eller aflæsninger af varmefordelingsmålere. Oplysningerne skal som minimum indeholde oplysning om udviklingen i den enkeltes forbrug.

Disse krav gælder allerede fra den 25. oktober 2020, hvor faktureringsbekendtgørelsen trådte i kraft.

Hyppigere orientering ved fjernaflæselige målere
Når der er fjernaflæselige målere, skal forbrugsoplysningerne stilles til rådighed for slutbrugeren hyppigere; nemlig to gange årligt. Forbrugsoplysningerne skal dog stilles til rådighed hvert kvartal, hvis beboeren anmoder herom, eller beboeren modtager elektroniske fakturaer.

Fra 1. januar 2022 gælder endvidere for alle ejendomme med fjernaflæselige forbrugsmålere, at der skal sendes forbrugsoplysninger til slutbrugeren mindst hver måned i fyringssæsonen.

Faktureringsoplysninger
Krav om fremsendelse af faktureringsoplysninger videreføres. Udlejere og foreninger skal mindst en gang årligt sikre, at slutbrugeren, lejerne og medlemmerne i ejer- eller andelsboligforeningen, modtager faktura for varme- eller kølingsforbrug på grundlag af enten det faktiske forbrug eller aflæsninger af varmefordelingsmålere.

I ejendomme med fordelingsmåling skal slutbrugerne modtage opkrævning med oplysning om aflæsning af fordelingsmålere samt oplysninger om pris og ejendommens samlede energiforbrug eller omkostninger.

Sammen med disse oplysninger skal beboeren have oplysning om brændselssammensætningen og drivhusgasemissioner, klageprocedurer, oplysninger om hvor der kan findes yderligere information om energiforbrug mv. og en sammenligning med sidste års forbrug samt sammenligning med en gennemsnitlig slutkundes forbrug.

Generelle krav for forbrugs- og faktureringsoplysninger
Der fremgår generelle krav til fakturerings- eller forbrugsoplysningerne af faktureringsbekendtgørelsen. Herunder skal oplysningerne være pålidelige, nøjagtige og letforståelige. Slutbrugeren skal endvidere have mulighed for at tilgå og modtage faktureringsoplysninger elektronisk. Forbrugsoplysninger kan stilles til rådighed for slutbrugeren digitalt.

Digitale løsninger
Reglerne betyder, at forbrugsdata i fremtiden vil være tilgængelige via apps og onlineløsninger.

Der findes flere udbydere af digitale løsninger, som kan hjælpe udlejere, bestyrelser og administratorer med at stille de skærpede krav til forbrugerinformation til rådighed for beboerne.

Finansiering
Det er et krav til fakturerings- og forbrugsoplysningerne at disse stilles til rådighed for slutbrugeren gratis. Dette vil for mange ske via app- eller portaladgang for slutbrugeren. Udgiften til at kunne anvende et digitalt system er en driftsudgift og bør kunne medtages på det omkostningsbestemte budget, når systemet tilkøbes hos en ekstern udbyder.

Lovgivning
Ændringerne i EU-direktivet implementeres gennem en ændring til den allerede eksisterende målerbekendtgørelse (Ændring til bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling) og en ny faktureringsbekendtgørelse (bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser over for slutkunder og slutbrugere om energiforbrug og fakturering m.v.).

Begge bekendtgørelser trådte i kraft den 25. oktober 2020.

Pressemeddelelse fra EjendomDanmark · Thit Topsøe-Jensen · 11.2020
logo_medlem